РЕЧ ДИРЕКТОРА

Осврт на претходну годину

Наша школа спада у ред малих школа по броју ученика, али је једна од најстаријих у овом делу Србије и носи собом читав низ специфичности у раду и организацији. Упркос свим проблемима и потешкоћама школа је у протеклој години остварила значајне резултате у свим областима рада:
 • Ученици осмог разреда остварили много боље резултате на завршном испиту него у претходне две године
 • На крају школске године није било недовољних оцена
 • Ученици постигли значајне успехе на такмичењима
 • Ученици завршили школску годину са много мање изостанака
 • Школа је промовисала све успехе ученика
 • Наставници су остварили значајан напредак у стручном усавршавању
 • Школа остварила добру сарадњу са месним заједницама и општином
 • Постигнут висок степен транспарентности рада школе
 • Остварена добра сарадња унутар и међу тимовима

Веома сам задовољна постигнућима у протеклој школској години и надам се да ће овај тренд бити задржан у наредном периоду.

Приоритети у овој школској години
 • Јачати педагошку компетенцију наставника, примену савремених метода и облика рада;
 • Наставити са информатичким описмењавање наставника и применом информационих технологија у настави;
 • Побољшати међуљудске односе и културу понашања у школи и ван ње;
 • Подстицати и развијати социјалне вештине код ученикаконструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилна комуникација, солидарност, развијање другарства;
 •  Подстицати и развијати демократски дух, осећање припадности колективу и позитивног става ученика према школи;
 • Пружати помоћ и подршку ученицима при избору даљег образовањеа, обуке и запослења;
 • Ускладити Школски програм рада и Развојни план рада школе са потребама и условима рада школе, новим законским одредбама, потребама ученика, родитеља и локалне заједнице;
 • Реализовати најмање по једно угледно предавање по наставнику;
 • Подићи квалитет наставе на виши ниво подстицањем ученичке активности на часу и увођењем активне наставе наспрам традиционалне;
 • Смањити број изостанака ученика уз ангажовање родитеља и локалне средине;
 • Унапредити сарадњу са родитељима (боља информисаност, едукација);
 • Усмерити и подстицати усавршавање наставника у струци, напредовање наставника у струци и припрему за полагање испита за лиценцу;
 • Посебну пажњу посветити организацији слободних активности, такмичења ученика и селекцији и припремама ученика за такмичења вишег ранга;
 • Већу пажњу посветити даровитим ученицима;
 • Побољшати квалитет допунске наставе (редовност и обухват што већег броја деце).

Нема коментара:

Постави коментар