ИНФОРМАТОР


Статут школе 2019. година
Статут школе 2018. годинаПРОГРАМИ
ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о поступању појединаца/установе приликом појаве насиља
Праавилник о заштити података личности
Анекс 1 Правилника о раду школе, септембар 2019
Правлиник о раду, 2018. година
Правилник о кућном реду
Правила понашања у школи 2018. година
Правилник о систематизацији и организацији послова у школи 2018. година
Анекс 3 Правилника о систематизацији и организацији послова  школи, октобар 2019.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 2018. година
Анекс 1 Правилника о дисциплинској и материјалној одоворности ученика, септембар 2019
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2018. година
Правилник о похваљивању и награђивању ученика 2018. година
Правилник о јавним набавкама 2018. година
Правилник о унутрашњој организацији рада школе 2018. година
Правилник о протоклу поступања у установи у одговору на насиље. 2018 година
Правилник о службеном путовању, 2018. година


Правилник о понашању ученика 2016/17
Правилник о похваљивању и награђивању у школи
Правилник о раду библиотеке


Правилник о систематизацији радних места 2014/15
Правилник о понашању ученика, наставника и родитеља
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о приправницима
Правилник о награђивању и похваљивању ученика


ИЗВЕШТАЈИ / АНАЛИЗЕ

Извештај о стручном усавршавању за шк.2019/20., август 2020.
Извештај о раду директора, март 2020.
Извештај о раду стручних актива и тимова, фебруар 2020.
Извештај о реализацији стручног усавршавања у првом полугодишту, фебруар 2020.
Годишњи извештај о раду школе, септембар 2019
Ивештај орад директора школе - 28. 2. до 28. 6. 2019. године
Извештајо реализованој екскурзији ченика 1. до 6. разреда
Извештајо самовредновању рада школе - област валитета
Изештај о самовредновању - организација рада школе
Извештај о сталном стручном усавршавању 2018/219. године
Извештај о реализацији Дана школе. 24. мај 2019. године
Извештај о раду директора, фебруар 2019. године
Извештај о самовредновању, подршка ученицима, фебруар 2019. године
Извештај о угледним часовима, фебруар 2019. године
Извештај о посећеним часовима, фебруар 2019. године
Извештај о раду стручних актива и тимова, фебруар 2019. године
Извештај о реализацији стручног усавршавања, фебруар 2019. године
Извештај  о реализацији  Годишњег плана   рада школе, децембар 2018. године
Извештајо раду стручних већа, актива и тимова, децембар 2018. године
Извештај о стручном усавршавању у школској 2017/18. години
Извештај о другом научно-истраживачком кампу, јул 2018. године
Годшњи извештај о раду школе за 2017/18 годину

Извештај о раду директора школе, 26. 01. 2018. – 28. 06.2018. године
Анлиза реализције Гoдишњег плана рада школе II, јун 2018. године
Извештај о реализацији екскрзије ученика 8. разреда
Извештај о реализацији предметне наставе у 3. разреду, 2018. године
Извештај о реализацији предметне наставе у 4. разреду, 2018. године
Извештај о раду директора школе 1. 9. 2017. до 25. 1. 2018. године
Извештај о раду стручних већа, актива и   тимова
Извештај о  реализацији  годишњег плана   рада школе
Извештај о реализацији Дечје недеље
Извештај о хуманитарно-продајној изложби

Извештај о самовредновању 2016/17. године
Извештај озавршном испиту 2017. године
Извештај о раду стручних актива и тимова
Реализација стручног усавршавања у другом полугодишту 2016/17.
Извештај осталном стручном усавршавању 2016/17. године
Анализа реализације Годишњег плана рада школе 206/17. године

Извештај о раду директора школе 1. 9. 2016. до 31. 8. 2017. године
Извештај о раду директора школе од 1. 9. 2016. до 28. 2 2017. године
Анализареализације Годишњег плана рада
Извештајо реализацији стручног усавршавања запослених, прво полугодиште 2016/17.
Извештајо раду стручних већа, актива и тимова, прво полугодиште 2016/17.
Извештај о реализацији предметне наставе у 4. разреду 216/17. први део

Извештај о раду школе 2016/17
Извештај о раду школе 2015/16
Годишњи извештај о раду директора школе 2015/16
Извештај о раду директора 2015/2016.год., 1.део
Извештај о стручном усавршавању 2015/16
Извештај о реализацији екскурзије, 8. разред, 2015/16
Извештај о реализацији екскурзије, од 1. до 7. разреда, 2015/16


Извештај о раду школе 2014/15
Извештај о раду директора 2014/15
Извештај о самовредновању 2014/15
Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 2014/15
Извештај о успеху ученика на крају 2. полугодишта 2014/15

Извештај о раду школе 2013/14
Извештај о раду директора 2013/14
Извештај о анкети за изборне предмете 2014/15
Извештај о успехз ученика на крају другог полугодишта 2013/14
Извештај о стручном усавршавању 2013/14
Извештајо раду школе 2012/13
Извештајо стручном усавршавању 2012/13
Извештајо спроведеној анкети за изборне предмете, 2013/14Извештајо раду директора 1, 2012/13
Извештајо раду директора 2, 2012/13
Извештај о раду школе 2011/2012
Извештај о остваривању програма заштите деце од насиља

ПОСЛОВНИЦИ

Распоред часова V-VIII разреда, септембар 2018. године
Распоред часова, Амајић, нижи разреди 2018/19
Распоред часова, Доња Трешњица, нижи разреди 2018/19
Распоред часова, Цулине 2018/19
Распоред отворених врата 2018/19

Распоред часова, Амајић, нижи разреди 2017/18
Распоред часова, V-VIII разреда, март 2018.
Распоред часова, Амајић, виши разреди 2017/18
Распоред часова, Доња Трешњица, 1. и 3. разред 2017/18
Распоред часова, Доња Трешњица, 2. и 4. разред 2017/18
Распоред часова, Цулине 2017/18
Распоред часова, Цулине, Свтлана Тадић, 2017/18
Распоред писмених радова разредне наставе, фебруар 2018. године
Распоред писмених радова предметне наставе, фебруар 2018. године
Распоред писмених радова од 5. до 8. разреда прво полугодиште
Распоред предметне наставе, новембар 2017.
Распоред предметне наставе, 3. разред, март 2018.
Распоред предметне наставе, 3. разред, април 2018.


Распоред писмених радова од 5. до 8. разреда, друго полугодиште 2016/17
Распоред часова ученика од 5. до 8. разреда 2016/17
Распоред часова - Амајић, нижи разреди 2016/17
Распоред часова Доња Трешњица 2016/17
Распоред часова Цулине 2016/17
Распоред отворених врата 2016/17
Распоред писмених радова од 5. до 8. разреда, прво полугодиште


Распоред писмених задатака, 2.полугодиште 2015/16.год., Амајић
Распоред часова од 5.-8.разреда, 2.полугодиште, Амајић, 2015/16.год.
Распоред часова од 5-8. разреда, Амајић, 2015/16
Распоред часова од 1-4. разреда, Амајић, 2015/16
Распоред часова од 1-4. разреда у Цулинама 2015/16
Распоред часова 1. и 3. разред, Д. Трешњица 2015/16
Распоред часова 2. и 4. разред, Д. Трешњица 2015/16
Распоред отворених врата 2015/16
Распоред писмених задатака 2015/16


Распоред часова од 1.-4. разреда, Амајић 2014/15
Распоред часова у Доњој Трешњици 2014/15
Распоред часова у Цулинама 2014/15
Распоред часова од 5.-8. разреда у Амајићу 2014/15
Распоред часова осталих активности 2014/15
Распоред писмених радова од 5.-8.разреда Амајић 2014/15
Распоред звоњења 2014/15


Распоредписмених провера 2013/14
Распоредчасова Амајић, 1-4, 2013/14
Распоредчасова Амајић, 5-8, 2013/14
Распореддопунске и додтне наставе, 2013/14
РаспоредИО Цулине, 2013/14
РаспоредИО Д. Трешњица 1-3, 2013/14
РаспоредИО Д. ТРешњица 2-4, 2013/14
Распоредзвоњења, 2013/14


САМОВРЕДНОВАЊЕ


Нема коментара:

Постави коментар